Info til allmennheten

Informasjonen til offentligheten om virksomheten Festival Fyrverkeri AS som
er omfattet av storulykkeforskriften.

Festival Fyrverkeri AS,
Mjavannsveien 51,
4628 Kristiansand
Tlf.: 38184040 / Tlf. daglig leder: 90947457 Bjørn Tore Bergmann
Mail: post@festivalfyrverkeri.no
www.festivalfyrverkeri.no

Festival Fyrverkeri AS er underlagt Storulykkeforskriften i henhold til § 9 nr.1.
Melding om dette er oversendt tilsynsmyndighetene.

Festival Fyrverkeri AS (heretter FF), importerer og videreselger fyrverkeri.
FF disponerer to lagre, ett lokalisert på Mjåvannsveien 51, og ett lokalisert på
Frigstad/Vamoen på Finsland.
På disse to steder foregår mottak av ferdige klargjorte fyrverkeriprodukter hvorpå disse lagres, pakkes for utsendelse og sendes ut til butikker i forb. med nyttårsfeiring. Størst aktivitet rundt dette foregår derfor i månedene november/desember.

Det er pga. total mengde lagret krutt FF er underlagt storulykkeforskriften. Kruttet er kun å finne som innhold i de ferdigproduserte fyrverkeriproduktene som lagres.
Fyrverkeriet defineres som KAT.F1, KAT.F2, KAT.F3 og KAT.F4.
KAT.F1, F2 og F3 er såkalt publikumstilgjengelig fyrverkeri.
KAT.F4 er til tilgjengelig kun for godkjente pyroteknikere.
Vi fører alle 4 kategorier.
Transportfareklasse for vare varer er 1.4G og 1.3G.

Farlige egenskaper for krutt er eksplosjon og brannfare. Krutt selvantenner ikke, men initierer umiddelbart i kontakt med flamme.
Vår innsats er derfor å minimalisere enhver mulighet for at det kan oppstå brann i eller nært til våre lagre. Hvordan vi internt skal oppnå dette beskrives i vårt HMS-system.
Bedriften har utarbeidet risikoanalyse for sine lagre og det foreligger beredskapsplaner for hvordan det skal reageres og aksjoneres ved en eventuell hendelse.

Farer for tredjeperson ved en hendelse er ved en eventuell brann som kan initiere en massedetonasjon. En slik massedetonasjon oppstår ikke umiddelbart ved brannstart, men kan oppstå etter at det har brent en stund.
Sikkerhetstiltak (for tredjeperson) er å evakuere til sikker avstand som vil være 350 meter. (se også «Varsling ved hendelse»)

Materielle skader ved en hendelse vil være betydelig for FF (antatt total ødeleggelse av lagerbygg), mens det for omliggende bedrifter ikke forventes betydelig skade. Dog kan vinduer på de nærmeste bedrifter som veder mot FF bli knust. Det forventes ikke å oppstå brann i nabobedrifter.
Det forventes ikke langvarige miljøskader etter en hendelse.

Varsling ved hendelse:
Begge lagre har installert automatisk brannalarmanlegg. Hvis brannalarm utløses blir samtidig brannvesen varslet og som da straks vil foreta utrykning til stedet.
Omgivelser vil oppdage en utløst alarm ved at utvendig alarmklokke starter å ringe. Ved en bekreftet reell brann vil kontaktpersoner på aktuelle nabobedrifter bli oppringt for å kunne iverksette nødvendig evakuering fra egen bedrift.

I en reell situasjon, oppfordres det til å følge de anvisninger og instrukser som Brannvesen/Politi gir.
Midlertidig inntil Brannvesen/Politi ankommer stedet kan representanter fra Festival Fyrverkeri AS (ledelse/brannvernleder) være satt som ansvarshavende for sikring og evakuering.

Brannvesen og Politi er kjent med FF som storulykkebedrift og har utarbeidet planer som iverksettes hvis en situasjon oppstår.

Informasjon om tilsyn med virksomheten etter storulykkeforskriften kan innhentes fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Hvis ønske om mer informasjon i denne forbindelse, kontakt oss på telefon eller ved et besøk på vårt kontor.

Denne info finnes elektronisk på vår hjemmeside:
https://festivalfyrverkeri.no